löv

 

Vi jobbar för att minimera miljöpåverkan vid t ex avfallshantering, resursförbrukning, transporter och materialval. Det vi bygger ska inte bara skapa värde för oss, våra kunder och våra partners utan även bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det försöker vi säkerställa genom att: 

  • Se till att att verksamheten följer gällande miljölagstiftning
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem anpassat till ISO 14001
  • Prioritera förnyelsebara resurser
  • Välja bästa möjliga teknik
  • Undvika miljöförstörande ämnen i byggvaror
  • Försäkra oss om att leverantörer och samarbetspartners uppfyller miljökrav
  • Prioritera arbetet med att förebygga föroreningar
  • Säkerställa att våra medarbetare fortlöpande har relevant och tillräcklig miljöutbildning
  • Minska användningen av naturresurser och minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning 

Ett exempel på hur vi arbetar för miljövänligt byggande är Konkreta Hus där alla hus byggs i vårt moderna byggsystem och med våra prefabricerade stommar som har en rad miljöfördelar. 

Hög kvalitet genom hela byggprocessen

stock-photo-17661683-construction-worker-using-tape-measureVårt mål är att i alla projekt leverera felfria produkter och tjänster - i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris.

Vårt kvalitetssystem är en integrerad del i verksamheten och vår kvalitetsstyrning är anpassad till SS-EN ISO 9001 – 2000. 

Vi följer upp att de processer och system vi använder åstadkommer förväntat resultat och företagsledningen har ansvar för uppföljning. 

Vår verksamhetshandbok innehåller rutiner och instruktioner som krävs för att upprätthålla ställda krav och vi följer föreskrifter i AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

 
           

 

Vår byggprocess, steg för steg

Vi jobbar i en strukturerad och systematisk process som säkerställer att våra projekt blir klara i tid och gör våra kunder nöjda.