Information angående fastigheten Fagerhult 2:222 (gamla förskolan)

Rivningslov är beviljat och rivningsarbetet har pågått ett par veckor. 
Vi har blivit uppmärksammade på att informationen varit dålig, därav detta inlägg. 

Nokon kommer att på fastigheten uppföra 2 stycken flerbostadshus, om totalt 28 lägenheter. 

Rivningen beräknas vara färdig under v34 och följs utav förberedande markarbeten.
Dessa arbeten omfattar grov-schakt samt undersökningar av markens beskaffenhet,
och vi tar då beslut om eventuell pålning och sprängning. 
Preleminärt räknar vi med att dessa arbeten är klara i slutet av augusti/början av september. 
Eventuell pålning och sprängning kommer då preleminärt att ske slutet av september/början av oktober. 

Husmontage beräknas preleminärt ske under perioden december till februari. 


Måndag - Torsdag 06.30-19:00

Fredag                   06.30-17:30

Lördag                   06.30-14:30

Arbetet beräknas till slutet av Q4 2018 och kommer under tiden i olika grad påverka närboende.
Nokon följer de riktlinjer som finns vad det gäller arbetstider och störande/bullrande verksamhet.
Trots det, så är det ofrånkomligt att byggnationen tidvis kan upplevas som störande. 

Eventuella uppdateringar angående detta sker här på hemsidan och på facebook. 

Frågor eller andra synpunkter ska i första hand skickas till info@nokon.se